przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Projekty i inwestycje Fundusze Europejskie - wszystkie Utworzenie obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS

Fundusze Europejskie - wszystkie

Fundusze Europejskie
DRUKUJ ZAPISZ
Brak

Utworzenie obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS

Projekt realizowany jest w partnerstwie trzech gmin: Miasta Krasnystaw, Gminy Krasnystaw i Gminy Siennica Różana przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013 oraz ze środków budżetu państawa przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych, ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
Głównym celem projektu jest zwiększenie spójności obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS w wymiarze społecznym, gospodarczym, turystycznym i terytorialnym.
 
Cele szczegółowe:
- wzmocnienie współpracy i poprawa jej jakości oraz wzmocnienie powiązań pomiędzy miastem Krasnystaw i jego najbliższym otoczeniem w celu umożliwienia kompleksowego rozwoju regionu,
- zintegrowanie działań jst zmierzających  do objęcia procesem planowania szerokiego wachlarza zadań (jednocześnie kilka zadań w ramach każdego z projektów), przy poszanowaniu środowiska naturalnego,
- poprawa jakości opracowywanych dokumentacji planistycznych dzięki oparciu jej o szeroki wachlarz działań analitycznych,
- poprawa efektywności opracowanych planów, studiów, dokumentacji dzięki uruchomieniu procesu planowania i wykonywania dokumentacji w oparciu o zadania mające obietnice finansowania przez właściwe jst,
- wzrost poziomu partycypacji społecznej w jst wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego poprzez proces konsultacji społecznych,
- realizacja skutecznej komunikacji projektu, opierającej się na zróżnicowaniu kanałów komunikacji,
Realizacja celów szczegółowych pozwoli na realizację wizji obszaru jako terenu o ugruntowanych warunkach trwałego i zrównoważonego rozwoju, dobrze zagospodarowanego, sprawnie zarządzanego i bezpiecznego. 
W ramach projektu zakłada się:
1. opracowanie szeregu analiz, mających na celu określenie powiązań i wynikających z nich wyzwań służących określeniu obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS (w tym: analiza powiązań JST MOF Krasnystaw PLUS w zakresie przemieszczania się mieszkańców i ich potrzeb, analiza potrzeb przedsiębiorców z terenów JST MOF Krasnystaw, analiza sytuacji demograficznej MOF Krasnystaw PLUS, analiza zatrudnienia w MOF Krasnystaw PLUS),
2. opracowanie spójnego dokumentu strategicznego – opracowanie wspólnej strategii rozwoju dla MOF Krasnystaw PLUS wraz z  przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
3. opracowanie spójnej dokumentacji planistycznej (studia i plany zagospodarowania przestrzennego)  wraz z wersjami elektronicznymi dla wspólnie wyznaczonych obszarów związanych z rozwojem gospodarczym, infrastrukturalnym, ruchem turystycznym, ochroną przyrody związanych z miejskim obszarem funkcjonalnym Krasnystaw PLUS, uwzględniającej trendy demograficzne i zatrudnienie,
4. wykonanie dla 7 inwestycji dokumentacji technicznej, przetargowej, studiów wykonalności. Przedsięwzięcia będą wynikać z opracowanej dokumentacji strategicznej.
5. szeroką partycypację społeczną, wyrażającą się w przeprowadzeniu konsultacji społecznych zarówno na etapie diagnostyczno-analitycznym istniejącego stanu i poziomu usług, jak i w trakcie podejmowania rozstrzygnięć strategicznych, a także w procesie zarządzania i promocji.
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone