przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Projekty i inwestycje Fundusze Europejskie - wszystkie Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Krasnystaw

Fundusze Europejskie - wszystkie

Fundusze Europejskie
DRUKUJ ZAPISZ
 Architektoniczne plany domu z długopisem

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Krasnystaw

Przedmiotem projektu jest opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Krasnystaw”. Dokument ten ma na celu określenie możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju miasta, jak również zaplanowanie działań na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza. Pozwoli także w perspektywie finansowej 2014 - 2020 uzyskać dofinansowanie na działania zmierzające do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno - energetycznego Europy. Projekt zakłada również stworzenie bazy danych inwentaryzacji CO2, zawierającą wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w mieście oraz w jej poszczególnych sektorach i obiektach. W ramach projektu zostaną także przeprowadzone: szkolenia na temat problematyki związanej z przygotowaniem i wdrażaniem planu, informacja i promocja, aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Krasnystaw” oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla opracowanych dokumentów.
Działania zawarte w „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Krasnystaw” będą ukierunkowane na cele w zakresie:
•    realizacji działań na rzecz efektywności energetycznej,
•    zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego,
•    łagodzenia skutków wzrostu cen energii,
•    zapobiegania wyczerpywania się zasobów,
•    zapewnienie konkurencyjności gospodarki,
•    promocji nowych wzorców konsumpcji,
•    adaptacji do skutków zmian klimatu,
•    ochrony klimatu i redukcji emisji gazów cieplarnianych
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone