przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Projekty i inwestycje Fundusze Europejskie - wszystkie Lepszy Start - wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych z terenu miasta Krasnystaw

Fundusze Europejskie - wszystkie

Fundusze Europejskie
DRUKUJ ZAPISZ
Lepszy Start - wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych z terenu miasta Krasnystaw

Lepszy Start - wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych z terenu miasta Krasnystaw

Logo Fundusze europejskie dla Lubelskiego, flaga Polski i napis Rzeczpospolita Polska, Flaga Uni Europejskiej i napis Dofinansowanie przez Unię Europejską i logo Lubelskie smakuj życie.

Miasto Krasnystaw realizuje projekt „Lepszy Start - wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych z terenu miasta Krasnystaw” - projekt  nr FELU.10.03-IZ.00-0092/23, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytetu X Lepsza edukacja, Działania 10.3 Kształcenie ogólne.

 

Całkowita wartość projektu to 1 998 772,10 zł, w tym dofinansowanie 1 783 972,10 zł. Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich wynosi 1 698 956,28 zł.  

 

Głównym celem realizowanego projektu jest wzrost jakości kształcenia realizowanego przez 3 szkoły podstawowe Miasta Krasnystaw oraz podniesienie umiejętności i kompetencji u co najmniej 95% z grupy 1268 uczniów (639 dz. i 629 chł) i 141 nauczycieli (103 K i 38 M) w okresie do 28.02.2026 r. poprzez wdrożenie programów rozwojowych przyczyniających się do zwiększenia dostępu do edukacji dobrej jakości, włączającego kształcenia, ułatwienia mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Zaplanowane w projekcie działania bezpośrednio przyczynią się do osiągnięcia:

 1. Celu Polityki 4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych;
 2. Celu szczegółowego 4f) Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Osiągnięcie założonego w projekcie celu głównego możliwe będzie dzięki realizacji zaplanowanych w projekcie działań wynikających bezpośrednio z przeprowadzonej diagnozy potrzeb.

W oparciu o zdiagnozowane potrzeby zaplanowano w projekcie następujące działania:

 1. Upowszechnienie modelu dostępnej szkoły poprzez dostosowanie szkół i realizowanego nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz do potrzeb nauczycieli z niepełnosprawnościami.
 2. Realizację dodatkowej oferty zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne, umiejętności podstawowe, przekrojowe i zawodowe niezbędne na rynku pracy, w tym kompetencje cyfrowe, zielone i rozwijające talenty i zainteresowania uczniów.
 3. Podniesienie jakości kształcenia i rozwój umiejętności uczniów poprzez zakup dodatkowego wyposażenia do 3 szkół objętych projektem, niezbędne do prowadzenia zaplanowanych zajęć dodatkowych. Pomoce te wykorzystywane będą zarówno w trakcie realizacji projektu jak też po zakończeniu jego realizacji w okresie trwałości. Zakupione wyposażenie pozwoli na udział w zajęciach uczniom z niepełnosprawnością na równi z pozostałymi osobami.
 4. Organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów oraz wsparcia rodziców/opiekunów prawnych dzieci w zakresie stymulowania rozwoju ucznia
 5. Utworzenie 3 Szkolnych Ośrodków Kariery- doradztwo edukacyjno- zawodowe
 6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach objętych wsparciem, w tym pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami.

 

Grupę docelową stanowi 1268 uczniów (639 dz. i 629 chł.) uczęszczających do 3 szkół podstawowych z terenu Miasta Krasnystaw: Szkoły Podstawowej im. im. Jana Pawła II w Krasnymstawie (513 os. - 260 dz. i 253 chł.), Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie (206 os. - 100 dz. i 106 chł.) i  Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie (549 os. - 279 dz. i 270 chł.), 141 nauczycieli (103 K i 38 M) zatrudnionych w tych szkołach, 600 rodziców (480 K i 120 M).

 

Udział w projekcie wyrówna dostęp dzieci i młodzieży z terenów wiejskich do usług edukacyjnych o wysokiej jakości oraz pozwoli na przełamanie barier w zakresie mobilności edukacyjnej (zajęcia realizowane w miejscu ich zamieszkania, bez konieczności dojazdu do większych ośrodków) oraz zwiększy dostępność dla osób niepełnosprawnych – w ramach wdrażanych działań przewidziano możliwość skorzystania z szeregu usług dostępowych, jak tłumacz języka migowego, skorzystanie z pętli indukcyjnej, pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej, zapewnienie dowozu dla osób niepełnosprawnych, biuro projektu pozbawione barier architektonicznych.

Rezultaty projektu:

 • 3 szkoły objęta wsparciem
 • 1 268 uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem 
 • 141 przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem
 • 51 dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, objętych wsparciem
 • 407 uczniów uczestniczących w doradztwie zawodowym
 • 1 206 uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu
 • 135 przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu

 

#FunduszeEuropejskie

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone