przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Projekty i inwestycje Fundusze Europejskie - wszystkie Przygotowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego...

Fundusze Europejskie - wszystkie

Fundusze Europejskie
DRUKUJ ZAPISZ
Przygotowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu

Przygotowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu

Miasto Krasnystaw realizuje projekt pn. „Przygotowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu” - projekt  nr FELU.05.03-IZ.00-0004/23, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytet V Zrównoważona mobilność miejska, Działanie 5.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych, typ projektu 1: Przygotowanie i aktualizacja Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej opracowywanych i wdrażanych przez odpowiednie organy gmin lub umocowane do tego formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego.

Cel: Opracowanie dokumentu strategicznego tj. Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP). W procesie przygotowania dokumentu powstaną następujące produkty:

- Raport Metodyczny (szczegółowy opis procesu przygotowania SUMP),

- Raport Diagnostyczno-Strategiczny (Produkty Analityczne, osiągnięte kamienie milowe, wizję, strategiczne oraz szczegółowe cele SUMP i wskaźniki do osiągniecia),

- Raporty Pośrednie - zwięzłe podsumowanie prac w danym okresie oraz doszczegółowienie metodyki na kolejny okres,

- Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (wraz z Raportem OOŚ) .

Grupy docelowe: SUMP obejmuje wszystkie gminy wchodzące w skład MOF Krasnegostawu, którego terytorium wyznaczają granice 5 jst: Miasto Krasnystaw, Miasto i Gmina Izbica, Gmina Krasnystaw, Gmina Siennica Różana i Gmina Łopiennik Górny.

Rezultat: Opracowanie SUMP w dalszej perspektywie przyczyni się do wypracowania rozwiązań dla usprawnienia ruchu komunikacyjnego, zmniejszania wpływu transportu na środowisko dzięki czemu wskazane zostaną konkretne działania, powodujące obniżenie presji transportu na środowisko. Pozwoli lepiej wykorzystać istniejącą infrastrukturę w mieście i na terenie MOF, planować rozbudowę systemu transportowego oraz utrzymywać jego wysoką jakość, koordynować inwestycje.

Wartość projektu : 446 637,60 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 379 641,96 zł

#FunduszeEuropejskie

 

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone