przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Złote Karpie Złote Karpie 2019 r. - XXII Edycja

Złote Karpie

Złote Karpie
DRUKUJ ZAPISZ
Herb Złote Karpie

Złote Karpie 2019 r. - XXII Edycja

Małgorzata Antoniak
Małgorzata Antoniak
 
Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie oraz studiów podyplomowych z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na tej uczelni. W 1985 roku została zatrudniona w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie. W latach 1991 – 2018 była dyrektorem tej placówki. W trudnych latach przełomu lat 90 – tych przeprowadziła w bibliotece istotne zmiany, przekształcając ją w samorządową instytucję kultury. Przeprowadziła także proces komputeryzacji biblioteki i wraz z zespołem współpracowników stworzyła bazę katalogową, co umożliwiło rozpoczęcie elektronicznej rejestracji czytelnictwa i wypożyczeń. Również dzięki inicjatywie Pani Małgorzaty w placówce przeprowadzono szereg remontów dostosowujących bibliotekę do ogólnie przyjętych wymogów i standardów. Inicjując te przedsięwzięcia, kilkakrotnie korzystała z dostępnych programów ministerialnych, pozyskując w ten sposób znaczne środki finansowe i rzeczowe.
Pani Małgorzata jest aktywną animatorką kultury. Wokół biblioteki skupiła grupę ludzi związanych ze środowiskiem artystycznym miasta. Współpracując z organizacjami pozarządowymi w tym m.in. ze stowarzyszeniem Twórców Kultury „Paleta” oraz stowarzyszeniem Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej, organizując m.in. wystawy malarstwa, konkursy i spotkania autorskie promujące twórczość lokalnych artystów.
Jako swoje największe osiągnięcie Pani Małgorzata uważa pracę na rzecz aktywizacji seniorów krasnostawskich, której poświęciła się z pasją i oddaniem. Jest współzałożycielką i kierownikiem krasnostawskiej filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w którym skupiła 175 osób w wieku 60+, stwarzając im warunki do dalszego rozwoju intelektualnego, jak i do utrzymania dobrej kondycji fizycznej poprzez systematyczną organizację różnych form aktywności intelektualnej i ruchowej.
Kilkukrotnie nagradzana i wyróżniana. W 1998 r. otrzymała odznakę Zasłużony Działacz Kultury przyznaną przez Ministra Kultury i Sztuki, a w roku 2002 odznaczono ją Srebrnym Krzyżem Zasługi. W 2013 roku została Bibliotekarzem Roku Województwa Lubelskiego, zajmując 5 miejsce wśród najlepszych bibliotekarzy w kraju. Uhonorowano ją także wyróżnieniem „Złota Odznaka Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone