przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > RADA MIASTA Zaproszenia na Sesję Podsumowanie XXXV Sesji Rady Miasta Krasnystaw

Zaproszenia na Sesję

logo miasta Krasnystaw
23-12-2021

Podsumowanie XXXV Sesji Rady Miasta Krasnystaw

 

W dniu 23 grudnia br. na Sali Sejmikowej Miasta Krasnystaw odbyła się XXXV Sesja Rady Miasta Krasnystaw. Na obradach obecnych było 14 radnych. 
W trakcie sesji rozpatrzono i podjęto następujące uchwały:
1) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
2) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2021 rok;
3) w sprawie wydatków budżetu Miasta, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego;
4) w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Krasnystaw na lata 2021 – 2030;
5) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/172/2020 Rady Miasta Krasnystaw z 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Krasnystaw na 2021 r.;
6) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Krasnystaw na 2022 r.;
7) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krasnystaw;
8) w sprawie uchwały budżetowej Miasta na 2022 rok;
9) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/168/2020 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3121L Krasnystaw (ul. Piłsudskiego, ul. Krakowskie Przedmieście) – Niemienice – Białka – odcinek od km 2+188 do km 8+694” w 2022 roku;
10) w sprawie udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 r.;
11) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Krasnegostawu.
 
Radni Rady Miasta Krasnystaw przyjęli również: 
- informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Krasnystaw w roku szkolnym 2020/2021, 
- raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Krasnystaw z lata 2018-2021, 
- sprawozdanie z 50. Ogólnopolskiego Święta Chmielarzy i Piwowarów „Chmielaki Krasnostawskie” 2021 r. oraz działań na rzecz promocji Miasta,
- informację o roszczeniach odszkodowawczych, zgłoszonych przez właścicieli gruntów, powstałych w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź jego zmiany oraz o wydanych  w tej sprawie decyzjach w okresie od 11.12.2020 r. do 8.12.2021 r.,
- informację o realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w planie budżetu Miasta na 2021 r.
 
Podczas sesji złożono następujące zapytania:
Radny Grzegorz Brodzik przedstawił dwa zapytania. Pierwsze dotyczy problematyki związanej z ochroną środowiska, a dokładniej konieczności wymiany do końca 2022 r. pozaklasowych kotłów, tzw. „kopciuchów” w związku z zapisami „uchwały antysmogowej”. W drugim zapytaniu radny odniósł się do coraz częstszych wizyt  lisów na terenie osiedli i centrum miasta w nawiązaniu do ochrony zdrowia zwierząt i mieszkańców. 
Radny Marcin Wilkołazki przedstawił zapytanie o stan zaawansowania prac nad przebudową uliczek prostopadłych do ulicy Kościuszki w Krasnymstawie.
 
Na koniec sesji Burmistrz Robert Kościuk podziękował radnym za dobrą współpracę oraz złożył życzenia świąteczno – noworoczne.
 

XXXV Sesja Rady Miasta Krasnystaw

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone