przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > RADA MIASTA Zaproszenia na Sesję XXXV Sesja Rady Miasta Krasnystaw

Zaproszenia na Sesję

Grafika ogólna logo na tle
17-12-2021

XXXV Sesja Rady Miasta Krasnystaw

 

Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw zawiadamia, że XXXV Sesja Rady Miasta Krasnystaw VIII kadencji odbędzie się 23 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29. 

Transmisja na żywo będzie dostępna pod adresem:

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1854/rada-miasta-krasnystaw.htm 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji – sprawdzenie obecności (kworum).

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.

4. Informacja Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.

5. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach między sesjami.

6. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;

b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2021 rok;

c) w sprawie wydatków budżetu Miasta, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego;

d) w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta     Krasnystaw na lata 2021 – 2030;

e) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/172/2020 Rady Miasta Krasnystaw z 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Krasnystaw na 2021 r.;

f) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Krasnystaw na 2022 r.;

g) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krasnystaw;

h) w sprawie uchwały budżetowej Miasta na 2022 rok;

i) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/168/2020 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3121L Krasnystaw (ul. Piłsudskiego, ul. Krakowskie Przedmieście) – Niemienice – Białka – odcinek od km 2+188 do km 8+694” w 2022 roku;

j) w sprawie udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 r.;

k) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Krasnegostawu.

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Krasnystaw w roku szkolnym 2020/2021.

9. Przedstawienie „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Krasnystaw za lata 2018-2021”.

10. Sprawozdanie z 50. Ogólnopolskiego Święta Chmielarzy i Piwowarów „Chmielaki Krasnostawskie” 2021 r. oraz działań na rzecz promocji Miasta.

11. Informacja o roszczeniach odszkodowawczych, zgłoszonych przez właścicieli gruntów, powstałych w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź jego zmiany oraz o wydanych  w tej sprawie decyzjach w okresie od 11.12.2020 r. do 8.12.2021 r.

12. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w planie budżetu Miasta na 2021 r.

13.  Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.

14. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.

15. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

16.  Zakończenie obrad sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA                         
/-/ Janusz Rzepka
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone