przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > URZĄD Struktura Urzędu Wydział Inwestycji, Budownictwa, Dróg i Gospodarki Przestrzennej

Wydział Inwestycji, Budownictwa, Dróg i Gospodarki Przestrzennej

Do zadań Wydziału Inwestycji, Budownictwa, Dróg i Gospodarki Przestrzennej należy w szczególności:

 1. planowanie i koordynacja zamierzeń inwestycyjnych gminy;
 2. opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych;
 3. pozyskiwanie i gromadzenie informacji w zakresie możliwości finansowania inwestycji Miasta, w tym inwestycji, ze środków zewnętrznych i funduszy krajowych;
 4. przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów, o których mowa w pkt 3;
 5. realizacja zadań beneficjenta funduszy projektów, o których mowa w pkt 3, po uzyskaniu dofinansowania;
 6. informowanie jednostek organizacyjnych Miasta o finansowych i organizacyjno - prawnych możliwościach pozyskania środków z funduszy europejskich;
 7. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Miasta i miejskimi osobami prawnymi w zakresie pozyskiwania i wykorzystania środków z funduszy europejskich;
 8. prowadzenie zbiorczej ewidencji projektów realizowanych przez Urząd, jednostki organizacyjne Miasta oraz miejskie osoby prawne, które korzystają z finansowania w ramach środków funduszy europejskich;
 9. współpraca z instytucjami zarządzającymi środkami finansowymi Unii Europejskiej i podmiotami zewnętrznymi zajmującymi się doradztwem konsultingowym w tym zakresie w okresie realizacji projektów inwestycyjnych;
 10. prowadzenie sprawozdawczości i monitoringu w okresie trwałości projektu dla zadań zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej;
 11. podejmowanie działań mających na celu promowanie projektów finansowanych lub współfinansowanych z funduszy krajowych oraz źródeł zewnętrznych;
 12. przygotowanie i prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań inwestycyjnych oraz remontów, w tym:
 13. opiniowanie dokumentów planistycznych opracowywanych na szczeblu wojewódzkim;
 14. monitoring i analiza stanu zagospodarowania przestrzennego gminy, w tym ocena aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 15. prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem dokumentów planistycznych (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego);
 16. prowadzenie postępowań administracyjnych w celu wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, bądź ich zmian;
 17. sporządzanie wypisów i wyrysów, informacji, zaświadczeń z dokumentów planistycznych;
 18. prowadzenie rejestrów i archiwizacja dokumentów planistycznych stanowiących akty prawa miejscowego;
 19. wykonywanie zadań dotyczących ochrony zabytków, w zakresie prowadzenia rejestru zabytków i programu opieki nad zabytkami;
 20. prowadzenie postępowań związanych z włączeniem terenów do specjalnych stref ekonomicznych;
 21. nadzór nad stanem technicznym dróg gminnych oraz współpraca z zarządcami dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w tym zakresie;
 22. przygotowanie i prowadzenie spraw związanych z realizacją zamówień publicznych na remonty, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
 23. realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o drogach publicznych, w tym organizacja ruchu drogowego, sprawy związane z zajęciem pasa drogowego;
 24. wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego:
 25. organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta,
 26. opiniowanie projektu podziału nieruchomości.
 
Wydział Inwestycji, Budownictwa, Dróg i Gospodarki Przestrzennej
Kierownik - Paweł Pastuszak 
tel. 82 576 21 57 wew. 111
e-mail: inwestycje@krasnystaw.plpawel.pastuszak@krasnystaw.pl
pokój nr 11 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone