PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
Ikona dokument z długopisem
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
Ikona dymek z rozmową i gwiazdka
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
Ikona liść w żarówce
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
Ikona recycling
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Zaproszenie na XX sesję Rady Miasta Krasnystaw

Zaproszenie na XX  sesję Rady Miasta Krasnystaw

Zaproszenie na XX  sesję

Uprzejmie informuję, że XX sesja Rady Miasta Krasnystaw odbędzie się 17 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 9:00. Transmisja na żywo będzie dostępna pod adresem:

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji – sprawdzenie obecności (kworum).
2. Przyjęcie protokołu z XVIII i XIX sesji Rady Miasta.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.
5. Informacja przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
6. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
7. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.
8. Raport o stanie Miasta Krasnystaw za 2019 r.
    a) przedstawienie Raportu o stanie Miasta Krasnystaw za poprzedni rok,
    b) debata nad Raportem,
    c) głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krasnegostawu wotum zaufania.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za rok 2019 oraz podjęcie uchwał.
1) przedstawienie opinii stałych komisji Rady Miasta Krasnystaw o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2019 r., sprawozdaniu finansowym oraz informacji o stanie mienia za 2019 r.,
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za rok 2019,
3) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Miasta oraz wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krasnegostawu z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.,
4) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krasnegostawu z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.
5) wystąpienie Burmistrza Krasnegostawu na temat wykonania budżetu Miasta za 2019 rok.
6) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok, sprawozdaniem finansowym oraz informacją o stanie mienia Miasta.
7) Podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Krasnegostawu z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2019 rok;
b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krasnegostawu z tytułu wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2019 r.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2020 r.;
c) w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu Miasta Krasnystaw dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o. o. w Krasnymstawie;
d) w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/2019 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Krasnegostawu;
11.  Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2019 r. Krasnostawskiego Domu Kultury.
12. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2019 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie.
13. Informacja z działalności za 2019 r. Krasnostawskiego Domu Kultury.
14. Informacja z działalności za 2019 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie. 
15. Informacja z działalności za 2019 r. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie.
16. Informacja o pracy Rady Seniorów Miasta Krasnystaw za 2019 r.
17. Informacja o pracy Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw za 2019 r.
18. Sprawozdanie z działalności za 2019 r. Środowiskowego Domu Samopomocy im. Bł. Ks. Z. Pisarskiego w Krasnymstawie.
19. Sytuacja na rynku pracy w mieście Krasnystaw wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
20. Sprawozdanie z działań na rzecz promocji Miasta za 2019 r.
21. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Krasnystaw w 2019 roku.
22. Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie za rok 2019.
23. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 r.
24. Sprawozdanie z Programu Współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi w 2019 r.
25. Informacja o bezpieczeństwie publicznym i przeciwpożarowym za 2019 r.
26. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za 2019 r.
27. Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Zastawiu za 2019 r.
28. Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej na Krakowskim Przedmieściu za 2019 r.
29.  Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.
30. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta
31. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
32. Zakończenie obrad sesji.
 
                                                                                                        

                                                                                                         PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA                           
                                                                                                                 /-/ Janusz Rzepka


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
Ikona Dokument
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Ikona Waga

 

RODZINA
500
PLUS
Ikona rodzina
BUDŻET
OBYWATELSKI
Ikona biała dokument
KLAUZULA
INFORMACYJNA

Ikona Informacja w dymku

KALENDARZ
WYDARZEŃ
Ikona kalendarz
Grafika osób w spacerujących parku, latarnie, ławka, fontanna
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ