przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > URZĄD Struktura Urzędu Wydział Rozwoju Miasta

Wydział Rozwoju Miasta

Do zadań Wydziału Rozwoju Miasta należy w szczególności:

 1. identyfikowanie i definiowanie celów i priorytetów rozwojowych Miasta,
 2. opracowywanie i uzgadnianie założeń i projektu strategii rozwoju Miasta oraz programów z nią związanych,
 3. opracowywanie dokumentów wykonawczych do Strategii Rozwoju Miasta oraz współdziałanie z innymi wydziałami Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w tym zakresie,
 4. monitoring realizacji oraz aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta,
 5. analiza zbiorczej informacji o realizacji celów strategicznych i priorytetów rozwojowych,
 6. współdziałanie z właściwymi wydziałami Urzędu oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w procesie kształtowania i przygotowywania strategii branżowych oraz nadzór nad ich zgodnością z zapisami Strategii Rozwoju Miasta,
 7. gromadzenie i przetwarzanie informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta pod kątem ich wpływu na cele strategiczne i priorytety rozwojowe Miasta,
 8. współdziałanie z właściwymi władzami państwowymi i samorządowymi w zakresie kształtowania i realizacji polityki rozwoju,
 9. wykonywanie czynności w ramach procesu rewitalizacji, w szczególności opracowywanie, koordynowanie i monitoring realizacji gminnego programu rewitalizacji,
 10. przygotowywanie projektów uchwał dotyczących rewitalizacji,
 11. prowadzenie analiz społeczno-gospodarczych związanych z procesem rewitalizacji,
 12. prowadzenie spraw dotyczących partycypacji społecznej w ramach rewitalizacji, w tym współpraca z interesariuszami procesu rewitalizacji oraz prowadzenie konsultacji społecznych,
 13. prowadzenie obsługi organizacyjnej Komitetu Rewitalizacji,
 14. promocja procesu rewitalizacji,
 15. ocena aktualności i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji,
 16. opracowywanie i wdrażanie dokumentów dotyczących procesu realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu
 17. opracowanie, wdrażanie i aktualizacja Strategii ZIT obejmującej m.in. wskazanie: obszarów wsparcia, wymiaru terytorialnego, celów rozwojowych przewidzianych do realizacji w ramach ZIT, a także systemu wdrażania;
 18. monitorowanie i sprawozdawczość w zakresie Strategii ZIT;
 19. prowadzenie obsługi merytorycznej i organizacyjnej Rady Programowej ZIT, Grupy Roboczej oraz Komisji Doradczej ds. przygotowania i wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu;
 20. prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych ZIT;
 21. prowadzenie współpracy z gminami Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie programowania rozwoju;
 22. udział w realizacji programów i projektów związanych z rozwojem regionalnym, w tym wynikających z podpisanych przez miasto umów międzyregionalnych i międzynarodowych oraz projektów współfinansowanych ze środków europejskich,
 23. współpraca z przedsiębiorcami.

 

Wydział Rozwoju Miasta
Kierownik – Joanna Sobstyl
tel. 82 576 21 57 wew. 170
e-mail: joanna.sobstyl@krasnystaw.pl
pokój nr 25

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone