PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Zaproszenie na XXIV Sesję Rady Miasta Krasnystaw

sesja

Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw zawiadamia, że XXIV Sesja Rady Miasta Krasnystaw VIII kadencji odbędzie się 30 grudnia 2020 r. (środa) o godz. 10:00 w trybie zdalnym. Transmisja na żywo będzie dostępna pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1854/rada-miasta-krasnystaw.htm

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji – sprawdzenie obecności (kworum).
2. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miasta.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.
5. Informacja przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
6. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
7. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a) w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Krasnystaw na 2021 r.;
b) w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Krasnystaw na lata 2021 – 2025;
c) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krasnystaw;
d) w sprawie uchwały budżetowej Miasta na 2021 r.;
e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 r.;
f) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
g) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2020 r.;
h) zmieniająca Uchwałę Nr XI/83/2019 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Tokarzewskiego – Granicznej – Bojarczuka w Krasnymstawie” na 2020 rok.;
i) zmieniająca Uchwałę Nr IX/71/2019 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2120L Pełczyn - Krasnystaw odcinek od km 21+420 do km 24+902 (ul. Kościuszki) oraz drogi powiatowej nr 3157L od km 0+000 do km 0+436 (ul. Szkolna) wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Poniatowskiego i Mickiewicza” w latach 2019 – 2020;
j) w sprawie przyjęcia „Strategii elektromobilności dla Miasta Krasnystaw”;
k) w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krasnystaw;
l) w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego dla seniorów pod nazwą Klub Senior +;
ł) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.  
9.  Informacja o roszczeniach odszkodowawczych, zgłoszonych przez właścicieli gruntów, powstałych w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź jego zmiany oraz o wydanych w tej sprawie decyzjach w okresie od 11.12.2019 r. do 11.12.2020 r.
10. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w planie budżetu Miasta na 2020 r.
11. Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.
12. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
13. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.   
14. Zakończenie obrad sesji.
 
    PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA                         
        /-/ Janusz Rzepka


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ