PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Sekretarz

Renata Stangryciuk - Sekretarz
 
e-mail: r.stangryciuk@krasnystaw.pl

 

Kompetencje:

 1. Zapewnienie właściwej organizacji pracy i polityki personalnej Urzędu,
 2. Zapewnienie sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej oraz właściwego obiegu informacji w urzędzie,
 3. Zapewnienie właściwych warunków techniczno – organizacyjnych funkcjonowania Urzędu,
 4. Nadzór nad prawidłowością przebiegu procesów tworzenia aktów prawnych w Urzędzie,
 5. Wykonywanie uprawnień kierownika Urzędu i zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
 6. Koordynowanie zadań w zakresie współpracy Burmistrza z Radą,
 7. Organizowanie systemu kontroli zarządczej oraz sprawowanie ogólnego nadzoru nad skutecznością wdrożenia i działania tego systemu, a także nad prawidłowością wykorzystania sygnałów pochodzących z prowadzonych działań kontrolnych,
 8. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza,
 9. Składanie oświadczeń woli w imieniu Miasta Krasnystaw, w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
 10. Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków,
 11. Reprezentowanie Miasta Krasnystaw w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych, w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem,
 12. Udzielanie wywiadów i informacji dotyczących Miasta Krasnystaw w zakresie ustalonym przez Burmistrza,
 13. Współdziałanie z Radą Miasta, Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza, Skarbnikiem oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu nie podlegającymi nadzorowi Sekretarza,
 14. Wstępny nadzór i koordynacja nad wykonywaniem zadań obronnych, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w i przepisach wewnętrznych, w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
 15. Sprawowanie bezpośrednio nadzoru nad następującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Miasta:
  • Wydziałem Organizacyjnym i Spraw Społecznych;
  • Wydziałem Administracyjnym;
  • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnymstawie;
  • Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie;
  • Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie;
  • Środowiskowym Domem Samopomocy;
  • Krasnostawskim Domem Kultury;
  • Miejską Biblioteką Publiczną.
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ