PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
Ikona dokument z długopisem
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
Ikona dymek z rozmową i gwiazdka
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
Ikona liść w żarówce
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
Ikona recycling

Wydział Promocji, Rozwoju, Kultury i Sportu

 

 1. Kształtowanie polityki informacyjnej Burmistrza Krasnegostawu, Rady Miasta Krasnystaw oraz Urzędu Miasta Krasnystaw, w tym:organizowanie publicznych wystąpień Burmistrza
  • przekazywanie mediom zgodnie z prawem prasowym informacji dotyczących bieżącej pracy poszczególnych organów Miasta,
  • przygotowywanie informacji o charakterze promocyjno-informacyjnym,
  • opracowywanie replik i sprostowań w przypadkach, gdy publikowane informacje o pracach organów samorządu Miasta są nieprawdziwe, nieścisłe bądź opublikowane niezgodnie z prawem prasowym,
  • dokumentowanie wydarzeń ważnych dla społeczności lokalnej,
  • przygotowanie i opracowanie materiałów oraz prowadzenie merytorycznej części strony internetowej,
  • przygotowanie i opracowanie materiałów oraz prowadzenie merytorycznej części konta w mediach społecznościowychOrganizowanie imprez państwowych i miejskich.
 2. Organizowanie wewnętrznych wydarzeń urzędowych.
 3. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Miasta Krasnystaw, innymi instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami.
 4. Nadzór nad działalnością kulturalną i sportową prowadzoną przez jednostki organizacyjne, w tym współorganizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych.
 5. Prowadzenie gminnego rejestru instytucji kultury.
 6. Udział w pracach nad przygotowaniem i monitorowaniem strategii, programów i planów rozwoju Miasta Krasnystaw oraz innych dokumentów strategicznych.
 7. Utrzymywanie relacji partnerskich oraz udział w kontaktach z miastami partnerskimi Miasta Krasnystaw.
 8. Udział w organizacji i koordynowanie działań związanych z organizacją Chmielaków krasnostawskich w tym sprawowanie merytorycznego nadzoru nad stroną internetową oraz prowadzenie konta w mediach społecznościowych.
 9. Gromadzenie danych o Mieście Krasnystaw, w tym w szczególności o istniejących na terenie Miasta zasobach gospodarczych, turystycznych, potencjale przedsiębiorczości, w tym zasobach krajobrazowych oraz promowanie ich na zewnątrz.
 10. Monitorowanie potrzeb i potencjalnych możliwości finansowania z funduszy zewnętrznych  dostępnych dla Miasta i jego mieszkańców.
 11. Podejmowanie działań oraz współpraca z partnerami zewnętrznymi na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta Krasnystaw i jego mieszkańców.
 12. Inicjowanie i koordynowanie programów współpracy międzynarodowej związanych z rozwojem Miasta Krasnystaw i jego mieszkańców.
 13. Udzielanie informacji o programach wsparcia dla przedsiębiorców, rolników i innych grup zawodowych.
 14. Udział w pracach związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych w tym przygotowanie wniosków o pozyskanie funduszy zewnętrznych dla Miasta Krasnystaw, wniosków konkursowych i grantowych oraz rozliczenie tych przedsięwzięć i projektów.
 15. Przygotowywanie założeń budżetowych przy tworzeniu budżetu Miasta Krasnystaw w zakresie działania Wydziału Promocji, Rozwoju, Kultury i Sportu na dany rok budżetowy.
 16. Analiza wydatków dokonywanych w zakresie powierzonych obowiązków pod względem merytorycznym i zgodności z przepisami ustaw prawo zamówień publicznych i finansów publicznych.
 17. Sporządzanie informacji, sprawozdań, analiz i ocen z zakresu wykonywanych prac.
 18. Przygotowywanie projektów umów, porozumień, uchwał, decyzji i innych regulacji wewnętrznych wynikających z funkcjonowania Wydziału.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót
MONITOR
POLSKI
Ikona Dokument
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Ikona Waga

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
Ikona certyfikat
RODZINA
500
PLUS
Ikona rodzina
KLAUZULA
INFORMACYJNA

Ikona Informacja w dymku

KALENDARZ
WYDARZEŃ
Ikona kalendarz
Grafika osób w spacerujących parku, latarnie, ławka, fontanna
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ